Nawigacja

Książki – Katowice

Deportacje do Związku Sowieckiego z ziem polskich 1944/1945 r. Perspektywa porównawcza

  • Deportacje do Związku Sowieckiego z ziem polskich 1944/1945 r. Perspektywa porównawcza

Deportacje do Związku Sowieckiego z ziem polskich 1944/1945 r. Perspektywa porównawcza, red. Sebastian Rosenbaum, Dariusz Węgrzyn, Instytut Pamięci Narodowej, Oddział w Katowicach & Śląskie Centrum Wolności i Solidarności, Katowice 2015, 172 s.

Pytanie o deportacje do Związku Sowieckiego przeprowadzone przez siły NKWD i żołnierzy Armii Czerwonejw roku 1945 (a nawet już w 1944) na terenach Polski było tematem przewodnim spotkania, które Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach i Śląskie Centrum Wolności i Solidarności zorganizowały 16 lutego 2015 r. w siedzibie tej ostatniej instytucji. Spotkaniu nadano tytuł „Deportacje do ZSRS z ziempolskich 1944/1945 r. Perspektywa porównawcza”. Niniejsza publikacja jest pokłosiem tej konferencji i pierwszą próbą spojrzenia na problem deportacji w ujęciu ogólnopolskim.

Zebrane w tym tomie teksty i wypowiedzi porządkują dotychczasowe ustalenia historyków dotyczące deportacji sowieckich z ziem polskich, zarówno należących do II Rzeczypospolitej i utraconych po II wojnie światowej, jak i z obszarów, które po 1945 r. weszły w skład powojennej Polski. Publikacja będzie z pewnością cenną wskazówką dla badaczy, doktorantów i studentów poszukujących nowych tropów i wskazówek do dalszych badań tych problemów. Lektura książki nie zawiedzie również nikogo, kto szuka syntetycznego wprowadzenia do problematyki transferu ludności iwydarzeń w roku 1945.

Z recenzji dr. Bogusława Tracza

 

SPIS TREŚCI

Wstęp

Cześć pierwsza

Dariusz Rogut, Deportacje żołnierzy Armii Krajowej do ZSRS
Krzysztof Jałmużniak, Deportacje z Wileńszczyzny
Milena Bykowska, Deportowani z Wileńszczyzny w Zagłębiu Donieckim (1945–1946) – obóz kontrolno-filtracyjny nr 240
Dyskusja

Część druga

Leszek Belzyt, Sowiecka polityka narodowościowa w Prusach Wschodnich w 1945 r.
Waldemar Brenda, Deportacjez Warmii i Mazur – uwagi na temat stanu badań
Mirosław Golon, Polityka sowiecka a deportacje na Pomorzu Nadwiślańskim
Dyskusja

Część trzecia

Dariusz Węgrzyn, Wpływ przedwojennej granicy polsko-niemieckiej na politykę deportacji do ZSRS z Górnego Śląska
Małgorzata Ruchniewicz, Deportacje w głąb ZSRR ludności niemieckiej z Dolnego Śląska w 1945 r. Stan i perspektywy badań
Dyskusja

 

Gdzie kupić publikacje:

Punkt sprzedaży

do góry