Nawigacja

Komunikaty

Prawomocne orzeczenie stwierdzające niezgodność z prawdą oświadczenia lustracyjnego Józefa Swarlika

Orzeczeniem z dnia 14 marca 2019 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach uwzględnił apelację prokuratora i zmienił orzeczenie Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie lustracyjnej Józefa Swarlika w ten sposób, że doprecyzował funkcje publiczne podlegające orzeczonej utracie prawa wybieralności oraz zakazowi pełnienia tych funkcji oraz wydłużył okresy utraty prawa wybieralności i zakazu pełnienia funkcji z 3 do 5 lat.

W prawomocnym już orzeczeniu Sąd Okręgowy w Katowicach uznał za niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne złożone przez Józefa Swarlika i orzekł wobec niego utratę prawa wybieralności w wyborach do Sejmu, Senatu i Parlamentu Europejskiego oraz w wyborach powszechnych organu i członka organu jednostki samorządu terytorialnego oraz organu jednostki pomocniczej jednostki samorządu terytorialnego, której obowiązek utworzenia wynika z ustawy, a także orzekł zakaz pełnienia funkcji publicznej, o których mowa w art. 4 pkt 2-57 i 61 ustawy lustracyjnej oraz obciążył kosztami postępowania. Pierwotny okres zakazów wynosił 3 lata, obecnie po zmianie orzeczeniem Sądu Apelacyjnego wynosi on 5 lat.

Współpraca lustrowanego ze Służbą Bezpieczeństwa w charakterze tajnego współpracownika o pseudonimie „Jurek” dotyczyła lat osiemdziesiątych XX wieku, gdy był on przewodniczącym NSZZ Pracowników WPK w Katowicach.

Józef Swarlik oświadczenie lustracyjne składał w 2008 roku jako reprezentujący pracowników członek Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Katowicach.

Katowice, 14 marca 2019 r.

prokurator Andrzej Majcher

Naczelnik Oddziałowego Biura Lustracyjnego w Katowicach

do góry