Nawigacja

Komunikaty

Prawomocne orzeczenie stwierdzające niezgodność z prawdą oświadczenia lustracyjnego Macieja Zajęckiego

Orzeczeniem z dnia 12 marca 2019 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach oddalił apelację obrońcy i utrzymał w mocy orzeczenie Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie lustracyjnej Macieja Zajęckiego.

W prawomocnym już orzeczeniu Sąd Okręgowy w Gliwicach uznał za niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne złożone przez Macieja Zajęckiego i orzekł wobec niego utratę prawa wybieralności w wyborach do Sejmu, Senatu i Parlamentu Europejskiego oraz w wyborach powszechnych organu i członka organu jednostki samorządu terytorialnego oraz organu jednostki pomocniczej jednostki samorządu terytorialnego, której obowiązek utworzenia wynika z ustawy, a także orzekł zakaz pełnienia funkcji publicznej, o których mowa w art. 4 pkt 2-57 i 61 ustawy lustracyjnej - na okres 4 lat oraz obciążył kosztami postępowania.

Współpraca lustrowanego ze Służbą Bezpieczeństwa dotyczyła okresu studiów na WSP w Częstochowie.

Maciej Zajęcki oświadczenie lustracyjne składał w 2012 roku jako kandydat do pełnienia funkcji publicznej dyrektora szkoły, którą pełnił do 2017 roku.

Katowice, 12 marca 2019 r.

prokurator Andrzej Majcher

Naczelnik Oddziałowego Biura Lustracyjnego w Katowicach

do góry