Nawigacja

Komunikaty

Prawomocne orzeczenie stwierdzające niezgodność z prawdą oświadczenia lustracyjnego Zbigniewa Śmieszka

Orzeczeniem z 9 września 2021 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach uznał za bezzasadne zarzuty apelacyjne obrońcy i utrzymał w mocy orzeczenie Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 06 kwietnia 2021 r. w sprawie lustracyjnej Zbigniewa Śmieszka.

W prawomocnym już orzeczeniu Sąd Okręgowy w Gliwicach uznał za niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne złożone przez Zbigniewa Śmieszka i orzekł wobec niego utratę prawa wybieralności w wyborach do Sejmu, Senatu i Parlamentu Europejskiego oraz w wyborach powszechnych organu i członka organu jednostki samorządu terytorialnego oraz organu jednostki pomocniczej jednostki samorządu terytorialnego, której obowiązek utworzenia wynika z ustawy, a także orzekł zakaz pełnienia funkcji publicznej, o których mowa w art. 4 pkt 2-57 i 61„ustawy lustracyjnej” - na okres 3 lat oraz obciążył kosztami postępowania.

Zbigniew Śmieszek oświadczenie lustracyjne składał w związku z pełnieniem funkcji publicznej dyrektora Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach, natomiast jego współpraca z organami bezpieczeństwa PRL w charakterze tajnego współpracownika o pseudonimie „Kmicic” miała miejsce w związku z jego wyjazdem do Francji w roku 1962 i był za nią wynagradzany finansowo.

Katowice, 10 września 2021 r.

prokurator Andrzej Majcher

Naczelnik

Oddziałowego Biura Lustracyjnego w Katowicach

do góry