Nawigacja

Komunikaty

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy Oddziale IPN w Katowicach

Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach działając na  podstawie art. 53 m ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2016 r. poz. 152, z późn. zm.), ogłasza nabór kandydatów na członków Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy Oddziale IPN-KŚZpNP w Katowicach.

Członkowie Komitetu powołani przez Prezesa IPN-KŚZpNP utworzą gremium sprawujące funkcję opiniodawczo-doradczą, mające na celu inicjowanie i koordynację działań związanych z upamiętnianiem historycznych wydarzeń i miejsc oraz postaci związanych z dziejami walk i męczeństwa Narodu Polskiego, a także miejsc walk i męczeństwa innych narodów na obszarze podległym Oddziałowi IPN-KŚZpNP w Katowicach.

W skład komitetów mogą wejść w szczególności przedstawiciele właściwego terytorialnie wojewody, marszałka województwa, wojewódzkiego konserwatora zabytków, uczelni i innych instytucji związanych z zagadnieniami pamięci narodowej, jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji społecznych, których przedmiot działalności jest związany z upamiętnianiem historycznych wydarzeń, miejsc oraz postaci w dziejach walk i męczeństwa Narodu Polskiego, w tym fundacji kombatanckich oraz stowarzyszeń kombatanckich w rozumieniu art. 6  ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U 1991 nr 17 poz. 75 z późn. zm.). Kandydaci mogą zgłaszać swój akces samodzielnie lub być rekomendowani przez właściwe urzędy, instytucje i organizacje.

Komitet działa w oparciu o regulamin, stanowiący załącznik do zarządzenia Prezesa IPN-KŚZpNP w sprawie regulaminu pracy komitetów ochrony pamięci walk i męczeństwa utworzonych przy oddziałach IPN-KŚZpNP. Praca w Komitecie ma charakter społeczny.

Zgłoszenia kandydatów należy nadsyłać do biura dyrektora Oddziału IPN-KŚZpNP w Katowicach na adres: 40-145 Katowice, ul. Józefowska 102, tel. 32 207 01 00 fax. 32 307 01 80, e-mail: oddzial.katowice@ipn.gov.pl w terminie do 7 marca 2022 r.

do góry