Nawigacja

Komunikaty

Postanowienie o umorzeniu śledztwa o sygn. S 45.2014.Zn

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach informuje, że w dniu 13 marca 2020 r. zostało wydane postanowienie o umorzeniu śledztwa o sygn. S 45.2014.Zn prowadzonego w sprawie zbrodni wojennej i zbrodni przeciwko ludzkości, stanowiącej naruszenie prawa międzynarodowego i udział w masowym zamachu podjętym w celu wykonania polityki III Rzeszy Niemieckiej, popełnionej w okresie od 1939 do 1945 roku, polegającej na zmuszeniu nie mniej niż 62500 osób, mieszkańców okupowanych terenów północnego Mazowsza (Rejencji Ciechanowskiej), do zmiany ich zgodnego z prawem miejsca zamieszkania, poprzez przesiedlenie ich na terytorium Generalnej Guberni lub na inne administracyjnie wskazane tereny Rejencji Ciechanowskiej oraz stosowaniu przemocy w stosunku do nieustalonej liczby wskazanej wyżej osób, w celu zmuszenia ich do świadczenia pracy, z powodu przynależności do określonej grupy narodowej, to jest o przest. z art. 118a § 3 pkt 1 k.k., art. 119 § 1 k.k. i 124 § 2 k.k. przy zast. art. 11 § 2 k.k. w zw. art. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu,

- na podstawie art. 17 § 1 pkt 7 k.p.k. wobec stwierdzenia, iż wobec sprawców kierowniczych zbrodni, podżegaczy i pomocników, to jest: Hermanna Göringa, Rudolfa Hessa, Joachima von Ribbentropa, Wilhelma Keitla, Ernesta Kaltenbrunera, Alfreda Rosenberga, Hansa Franka, Wilhelma Fricka, Juliusa Streichera, Waltera Funka, Hjalmara Schachta, Karla Dönitza, Ericha Raedera, Baldura von Schiracha, Fritza Sauckela, Alfreda Jodla, Franza von Papena, Artura Seyss-Inquarta, Alberta Speera, Constantina von Neuratha, Hansa Fritzschea, Martina Bormanna, Oswalda Pohla, Georga Loernera, Karla Sommera, Franza Eirenschmalza, Hansa Baiera, Hansa Boberminna, Heine Fanslaua, Maxa Keifera, Hansa Loernera, Karla Mimmentheya, Augusta Franka, Hermanna Pooka, Erwina Tschentschnera, Leo Volka i Hansa Hohbergpostępowanie, postępowanie karne, co do tego samego czynu, tych samych osób zostało prawomocnie zakończone,

- na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 k.p.k. wobec śmierci Heinricha Himmlera i Ericha Kocha jako sprawców kierowniczych i śmierci sprawców to jest: Wilhelma Rediessa, Jakuba Sporrenberga, Hansa Adolfa Prutzmana, Georga Ebrechta, Otto Helwiga, Hansa Haltermanna, Otto Rascha, Friedricha Schlegla, Constantina Canarisa, Kurta Exnera, Hans Krause, Kaspara Rudolpha, Franza Barana, Gerharda Kleina, Schweichlera, Kurta Angermanna, Hermanna Bethke i Paula Dargela,

- na podstawie art. 322§ 1 k.p.k. wobec niewykrycia sprawców.

 

Katowice, 13 marca 2020 r.

prok. Michał Skwara
Naczelnik
Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach

 

P O U C Z E N I E

Odpis postanowienia o umorzeniu śledztwa wraz z uzasadnieniem jest dostępny w sekretariacie Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach ul. Józefowska 102, pok. 1.08.

Odpis postanowienia można odebrać osobiście w terminie zawitym 7 dni od daty ogłoszenia bądź w tym terminie złożyć na piśmie wniosek o doręczenie odpisu postanowienia.

1. Na powyższe postanowienie przysługuje zażalenie do sądu właściwego do rozpoznania sprawy (art. 306 § 1a k.p.k., art. 325a kpk oraz art. 465 § 2 kpk): stronom procesowym, instytucji państwowej lub samorządowej, która złożyła zawiadomienie o przestępstwie; osobie, która złożyła zawiadomienie o przestępstwie określonym w art. 228-231, art. 233, art. 235, art. 236, art. 245, art. 270-277, art. 278-294 lub w art. 296-306 kodeksu karnego, jeżeli postępowanie karne wszczęto w wyniku jej zawiadomienia, a wskutek tego przestępstwa doszło do naruszenia jej praw. Sąd może utrzymać w mocy zaskarżone postanowienie lub uchylić je i przekazać sprawę prokuratorowi celem wyjaśnienia wskazanych okoliczności, bądź przeprowadzenie wskazanych czynności (art. 330 § 1 kpk). Jeżeli organ prowadzący postępowanie nadal nie znajdzie podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, wydaje ponowne postanowienie o umorzeniu lub odmowie jego wszczęcia. Postanowienie to podlega zaskarżeniu tylko do prokuratora nadrzędnego. W razie utrzymania w mocy zaskarżonego postanowienia, pokrzywdzony, który wykorzystał uprawnienia przewidziane w art. 306 § 1 i 1a kpk, może wnieść akt oskarżenia do sądu w terminie 1-go miesiąca od daty doręczenia odpisu postanowienia prokuratora nadrzędnego o utrzymaniu w mocy zaskarżonego postanowienia (art.330 § 2 kpk, art. 55 § 1 kpk). Akt oskarżenia winien spełniać wymogi określone w art. 55 § 1 i 2 kpk. Inny pokrzywdzony tym samym czynem może aż do rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej przyłączyć się do postępowania (art. 55 § 3 kpk).

2. Uprawnionym do złożenia zażalenia, o którym mowa w art. 306 § 1a kpk, przysługuje prawo przejrzenia akt sprawy (art. 306 § 1b kpk).

3. Na postanowienie co do dowodów rzeczowych zażalenie przysługuje stronom oraz osobie, od której odebrano przedmioty lub która zgłosiła do nich roszczenie (art. 323 § 2 kpk).

4. W sprawach z oskarżenia prywatnego zażalenie na postanowienie prokuratora o umorzeniu postępowania przygotowawczego rozpoznaje prokurator nadrzędny, jeżeli postanowienie zapadło z uwagi na brak interesu społecznego w ściganiu z urzędu sprawcy (art. 465 § 2a kpk).

5. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem prokuratora, który wydał postanowienie. Termin do wniesienia zażalenia wynosi 7 dni od daty ogłoszenia bądź doręczenia odpisu postanowienia temu pokrzywdzonemu, który się o to zwrócił i jest zawity. Zażalenie wniesione po upływie tego terminu jest bezskuteczne (art. 122 § 1 i 2, art. 460 kpk).

do góry