Nawigacja

Komunikaty

Komunikat OKŚZpNP w Katowicach o zawieszeniu śledztwa przeciwko Edwardowi K., byłemu Komendantowi Wojewódzkiemu MO

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach informuje, że w dniu 19 grudnia 2013 roku zostało wydane postanowienie o zawieszeniu śledztwa o sygn. S 79/05/Zk, prowadzonego przeciwko Edwardowi K.,  podejrzanemu o to, że:

w dniu 14.12.1981 r. w Częstochowie, jako funkcjonariusz państwa komunistycznego sprawujący funkcję Komendanta Wojewódzkiego Milicji Obywatelskiej, dopuścił się zbrodni komunistycznej będącą zbrodnią przeciwko ludzkości, stanowiącą poważne prześladowania z powodu przynależności osoby prześladowanej do określonej organizacji, a to NSZZ Solidarność, przekraczając swoje uprawnienia bezprawnie pozbawił wolności na okres powyżej siedmiu dni Sylwestra B. poprzez podpisanie nakazu zatrzymania i doprowadzenia oraz decyzji o internowaniu nr 67/D/81, nie zawierającej pouczenia o przysługującym prawie złożenia na nią skargi, wymaganego przez przepis § 3 ust. 2 pkt 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1981 r. w sprawie zasad postępowania w sprawach o internowanie obywateli polskich (Dz. U. z dnia 14 grudnia 1981 r. nr 29 poz.159), na podstawie której był on pozbawiony wolności w okresie od 15.12.1981 r. do 1.04.1982 r. bez podstawy prawnej, w oparciu o nigdy nie wprowadzone w życie i nieobowiązujące przepisy art. 42 i 43 dekretu „o ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego w czasie obowiązywania stanu wojennego", działając tym samym na szkodę interesu prywatnego pokrzywdzonego,

tj. o przestępstwo  z art. 231 § 1 k.k. i 189 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. oraz art. 2 ust. 1 i art. 3  ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni  przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. nr 63 z 2007 r. poz. 424 z późn. zm.) i inne.

P O U C Z E N I E

Odpis postanowienia o zawieszeniu śledztwa wraz z uzasadnieniem jest dostępny w sekretariacie Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach, ul. Józefowska 102, pok. 1.08. Odpis postanowienia można odebrać osobiście w terminie 7 dni od daty ogłoszenia w internecie bądź w tym terminie złożyć na piśmie wniosek o doręczenie odpisu postanowienia.

Stronom przysługuje prawo przejrzenia akt sprawy i złożenia zażalenia na powyższe postanowienie do sądu właściwego do rozpoznania sprawy (art. 306 § 1 kpk i 465 § 2 kpk)

Zażalenie wnosi się za pośrednictwem prokuratora, który wydał postanowienie. Termin do wniesienia zażalenia wynosi 7 dni od daty doręczenia odpisu postanowienia i jest zawity. Zażalenie wniesione po upływie tego terminu jest bezskuteczne (art. 122 § 1 i 2, art. 460 kpk).

Uchylając postanowienie o umorzeniu postępowania przygotowawczego lub odmowie jego wszczęcia sąd wskazuje powody uchylenia, a w miarę potrzeby także okoliczności, które należy wyjaśnić, lub czynności, które należy przeprowadzić. Wskazania te są dla prokuratora wiążące (art. 330 § 1 kpk). Jeżeli prokurator nadal nie znajdzie podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, wydaje ponowne postanowienie o umorzeniu (art. 330 § 2 kpk). W takim wypadku pokrzywdzony, który wykorzystał uprawnienia przewidziane w art. 306 § 1  kpk, może wnieść akt oskarżenia do sądu w terminie 1-go miesiąca od daty doręczenia zawiadomienia o postanowieniu. Akt oskarżenia winien spełniać wymogi określone w art. 55 § 1 i 2 kpk.

Zażalenie wnosi się za pośrednictwem prokuratora, który wydał postanowienie. Termin do wniesienia zażalenia wynosi 7 dni od daty doręczenia odpisu postanowienia i jest zawity. Zażalenie wniesione po upływie tego terminu jest bezskuteczne (art. 122§1 i 2, art. 460 kpk).

do góry