Nawigacja

Oddziałowa Komisja w Katowicach (stan na luty 2020 r.)

Śledztwa w toku

Wybrane śledztwa prowadzone w Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach - stan na luty 2020 roku.

 

Śledztwa w biegu.

Zbrodnie komunistyczne. 

 

1. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej stanowiącej zbrodnię przeciwko ludzkości, polegającej na stosowaniu represji i naruszeniu prawa człowieka do wolności i bezpieczeństwa osobistego poprzez długotrwałe pozbawienie wolności w więzieniach i obozach na terenie Lwowa, województwa lwowskiego i ZSRR członków AK Obwodu Lwów, osób głoszących poglądy sprzeczne z propagandową doktryną prawno-państwową oraz członków ich rodzin, połączone ze szczególnym udręczeniem, wynikającym z rozmyślnego stworzenia warunków życia obliczonych na spowodowanie całkowitego lub częściowego fizycznego ich wyniszczenia, dokonanej w okresie od końca 1939 roku do końca 1955 roku przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego, co stanowiło poważne prześladowanie tych osób z powodu przynależności do określonej grupy politycznej i społecznej walczącej o odzyskanie niepodległego bytu Państwa Polskiego (S 43.2013.Zk)

Śledztwo wszczęto w dniu 28 października 2010 roku.

Akta sprawy stanowiły uprzednio śledztwo o sygn. S 41.2013.Zk Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Rzeszowie przekazane tut. Oddziałowej Komisji, stosownie do treści zarządzenia Dyrektora Głównej Komisji nr 8/13 z dnia 18 kwietnia 2013 roku.

Pierwotnie śledztwo w tej sprawie wszczęte zostało przez prokuratora OK w Rzeszowie w dniu 28 października 2012 roku, po uprzednim wyłączeniu w dniu 21 października 2010 roku materiałów ze śledztwa o sygn. S 94.2001.Zk Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Rzeszowie, w sprawie masowych deportacji w głąb ZSRR obywateli polskich - mieszkańców b. powiatu Lwów przez władze sowieckie w latach 40-tych dwudziestego wieku.

Śledztwo w niniejszej sprawie ma wielowątkowy i wielopodmiotowy charakter. Przedmiotem śledztwa są pozbawienia wolności obywateli polskich, połączone z wywiezieniem do ZSRR, w trzech różnych okresach historycznych, tj. w okresie po zajęciu Lwowa wraz z innymi terenami wschodniej Polski we wrześniu 1939 roku. Do momentu wybuchu wojny niemiecko-radzieckiej w dniu 22 czerwca 1941 roku, w okresie od wkroczenia Armii Czerwonej do Lwowa w czerwcu 1944 roku do zakończenia II wojny światowej oraz w okresie od zakończenia wojny do lat pięćdziesiątych XX wieku.

W toku dotychczasowego postępowania przesłuchano licznych świadków zdarzeń będących przedmiotem postępowania, skierowano do Archiwum IPN wnioski o przeprowadzenie kwerend, w celu odszukania dokumentów dotyczących pokrzywdzonych, uzyskane tą drogą dokumenty poddano oględzinom. Kierowano również wnioski do Prokuratury Obwodu Lwowskiego o udzielenie międzynarodowej pomocy prawnej, poprzez nadesłanie dokumentów dotyczących poszczególnych pokrzywdzonych. Po zgromadzeniu pełnego materiału dowodowego w poszczególnych wątkach śledztwa materiały w tym zakresie wyłączono do odrębnego postępowania i sprawę kończono decyzją merytoryczną.

Obecnie w toku postępowania sukcesywnie kierowane są wnioski o wykonanie międzynarodowej pomocy prawnej do Prokuratury Obwodu Lwowskiego, skąd pozyskiwane są materiały związane z pozbawieniem wolności pokrzywdzonych.

 

2. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości, popełnionej w okresie od 1 do 26 września 1946 r. na terenie powiatów nyskiego, brzeskiego i gliwickiego, przez funkcjonariuszy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, będącej zbrodnią zabójstwa popełnioną przez opracowanie planu i kierowanie realizacją operacji specjalnej pod kryptonimem „Lawina”, mającej na celu fizyczną likwidację członków zgrupowania Narodowych Sił Zbrojnych z terenu Podbeskidzia pod dowództwem Henryka Flamego ps. „Bartek” w toku której pozbawieni życia zostali: Bączek Roman, Biegun Jan, Byrdy Antoni, Daniec Józef, Daniec Leopold, Dróżdż Jan, Ficek Jan, Golec Stanisława, Greń Józef, Karol Talik, Talik Franciszek, Krupa Jan, Lewicki Józef, Łaciak Jakub, Łajczak Jan, Łajczak Stanisław, Mach Teodor, Machej (ew. Madej) Józef, Marek Józef, Maślanka Józef, Maślanka Karol, Matkak Jan, Nowotarski Władysław, Pajestka Franciszek, Pajestka Michał, Pezda Jan, Piątek Kazimierz, Pilarz Stefan, Przewoźnik Jan, Leopold Sikliński, Skrzypek Tadeusz, Szczotka Karol, Sztykiel Zygmunt, Talik Franciszek, Talik Karol, Tomasik Eugeniusz, Walczak Jakub, Więzik Antoni, Więzik Rudolf, Witos Michał, Witos Stanisław, Walczak Antoni, Władysław Nowatorski, Wojciuch Jan, Wojciuch Julian, Wojtas Jan, Zawada Franciszek, Zawada Jan, Zawada Józef, Żurek Jan oraz o nazwiskach: Bąk, Bujok, Cieślar, Frydel, Góral, Hraścina, Tetłok, Kowalczyk oraz 100 bliżej nieustalonych żołnierzy poprzez: - oddanie strzału z broni palnej w potylicę, wobec 69 żołnierzy w/w formacji zbrojnej na terenie nieustalonej miejscowości byłego powiatu opolskiego - wysadzenie w powietrze, co najmniej 30 – 40 żołnierzy w/w formacji zbrojnej, w zaminowanym drewnianym baraku, na terenie poniemieckiego lotniska w Starym Grodkowie, - wysadzenie w powietrze co najmniej kilkudziesięciu żołnierzy w/w formacji zbrojnej, w zaminowanej murowanej oborze, na terenie miejscowości Barut, - przy czym, wobec Andrzeja Bujaka oraz żołnierza NSZ o nazwisku Cieślar zamiar zabójstwa nie został zrealizowany z powodu ucieczki pokrzywdzonych z miejsca zdarzenia (S 30.2016.Zk)

Postanowieniem z dnia 08 kwietnia 2016 roku podjęto umorzone śledztwo S 71.2012.Zk.

W dniu 16 marca 2016 roku tutejsza Komisja uzyskała informację, że w toku prac archeologicznych mających na celu odnalezienie szczątków ofiar tej zbrodni na podstawie ustaleń poczynionych w toku niniejszego śledztwa w lesie w okolicach miejscowości Stary Grodków ujawniono szereg przedmiotów mogących pochodzić od żołnierzy NSZ w postaci ryngrafów i odznak wojskowych w postaci orzełków. Dalsze prace prowadzone do dnia 7 kwietnia 2016 roku ujawniły 8 jam grobowych zawierających szczątki kostne nieustalonej liczby osób jednak nie mniejszej niż 24 osoby, przy czym w jednej   z czaszek  ujawniono otwór mogący być śladem rany postrzałowej a na szeregu dalszych szczątkach ślady urazowej amputacji kończyn dolnych. Z uwagi na miejsce ich ujawnienia jak również charakter obrażeń zachodzi uzasadnione podejrzenie, że mogą to być szczątki grupy 30-40 żołnierzy NSZ zabitych poprzez wysadzenie w powietrze budynku, w którym się znajdowali i pochowanych na terenie nieustalonej do tej pory lokalizacji w okolicach dawnego niemieckiego lotniska wojskowego. W toku śledztwa przesłuchano jednego świadka i zasięgnięto opinii Katedry Medycyny Sądowej  Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu w celu ustalenia mechanizmu zgonu osób, od których pochodzą ujawnione szczątki kostne.

W dniu 16 marca 2016 roku tutejsza Komisja uzyskała informację, że w toku prac archeologicznych mających na celu odnalezienie szczątków ofiar tej zbrodni na podstawie ustaleń poczynionych w toku niniejszego śledztwa w lesie w okolicach miejscowości Stary Grodków ujawniono szereg przedmiotów mogących pochodzić od żołnierzy NSZ w postaci ryngrafów i odznak wojskowych w postaci orzełków. Dalsze prace prowadzone do dnia 7 kwietnia 2016 roku ujawniły 8 jam grobowych zawierających szczątki kostne nieustalonej liczby osób jednak nie mniejszej niż 24 osoby, przy czym w jednej z czaszek  ujawniono otwór mogący być śladem rany postrzałowej a na szeregu dalszych szczątkach ślady urazowej amputacji kończyn dolnych. Uzyskano opinię opinią sądowo–lekarsko-antropologiczną z której wynika, iż zeszkieletowane szczątki należą co najmniej 30 osób o czym świadczy obecność 30 lewych kości udowych. Większość ujawnionych szczątków tworzyły anatomiczną całość. Ze szczątków pobrano do badań genetycznych próbki w postaci zębów, co pozwoliło dotychczas na uzyskanie 22 profili genetycznych, które poddano analizie porównawczej z profilami genetycznymi krewnych osób zaginionych w 1946 r. członków oddziału „Bartka”. Trwają czynności zmierzające do ustalenia pokrzywdzonych zbrodnią, ich krewnych, wreszcie identyfikacji ofiar.

Ze szczątków pobrano próbki do badań genetycznych, które poddano analizie porównawczej z profilami genetycznymi krewnych osób zaginionych w 1946 r. członków oddziału „Bartka”. Trwają czynności zmierzające do ustalenia pokrzywdzonych zbrodnią, ich krewnych, wreszcie identyfikacji ofiar. Do chwili obecnej pobrano próbki od ok. 140 osób zaś na podstawie badań DNA zidentyfikowano szczątki 11 członków oddziału „Bartka”.

 

3. Śledztwo w sprawie: zbrodni komunistycznej, stanowiącej także zbrodnię przeciwko ludzkości, w postaci bezprawnego pozbawienia wolności na okres powyżej 7 dni, popełnionej z przyczyn politycznych przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego, polegającej na przekroczeniu uprawnień przez sędziów Wojskowego Sądu Okręgowego IV we Wrocławiu, na sesji wyjazdowej w Katowicach, poprzez niesłuszne skazanie Jerzego A. i Ryszarda Ś. na kary 1 roku więzienia wyrokiem z dnia 02 marca 1946 r., sygn. 0-85/46, co stanowiło represję z powodu ich działalności opozycyjnej przeciwko ówczesnym władzom w ramach organizacji Armia Krajowa,

- zbrodni komunistycznej, stanowiącej także zbrodnię przeciwko ludzkości, polegającej na fizycznym znęcaniu się funkcjonariuszy Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Pszczynie nad zatrzymanymi Jerzym A. i Ryszardem Ś. poprzez stosowanie wobec nich różnych form przemocy fizycznej i psychicznej w postaci bicia i innych, w okresie od listopada 1945 r. do kwietnia 1946 r., co stanowiło naruszenie ich prawa do nietykalności cielesnej i humanitarnego traktowania oraz represję z powodu ich działalności opozycyjnej przeciwko ówczesnym władzom w ramach organizacji Armia Krajowa ( S 80.2019.Zk)

Śledztwo zostało wszczęte postanowieniem z dnia 02 grudnia 2019 r.

W toku śledztwa kontynuowane są działania zmierzające do ustalenia kolejnych pokrzywdzonych. Prowadzona jest kwerenda archiwalna.

4. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, stanowiącej także zbrodnię przeciwko ludzkości, w postaci bezprawnego pozbawienia wolności na okres powyżej 7 dni, popełnionej z przyczyn politycznych przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego, polegającej na przekroczeniu uprawnień przez sędziów Wojskowego Sądu Rejonowego w Katowicach, poprzez niesłuszne skazanie Jana D. na karę 3 lat więzienia wyrokiem z dnia 26.01.1949 r., sygn. Sr 811/48, co stanowiło represję z powodu jego krytycznych wypowiedzi wobec ówczesnego ustroju i warunków życia ( S 84.2019.Zk).

Śledztwo zostało wszczęte postanowieniem z dnia 16 stycznia 2020 r.

W toku śledztwa planowane jest przesłuchanie syna pokrzywdzonego. Jednocześnie prowadzona jest obszerna kwerenda archiwalna.

5. Śledztwo w sprawie:  zbrodni wojennej, będącej zbrodnią przeciwko ludzkości, stanowiącej jeden z powtarzających się zamachów dokonanych w celu wykonania polityki ZSRR i zbrodnią komunistyczną, popełnionej z powodu przynależności do określonej grupy narodowościowej, polegającej na pozbawieniu wolności na czas przekraczający 7 dni, w okresie od dnia 22 marca 1940 roku do nieustalonego czasu we lwowskich więzieniach, a następnie w miejscowości Selechard nad rzeką Ob i w innych miejscach na terenie ZSRR, Władysława Antoniego B., wraz z jego żoną Józefą B. oraz córką Alicją B.,

-zbrodni wojennej, będącej zbrodnią przeciwko ludzkości, stanowiącej jeden z powtarzających się zamachów dokonanych w celu wykonania polityki ZSRR i zbrodnią komunistyczną, popełnionej z powodu przynależności do określonej grupy narodowościowej, polegającej na pozbawieniu wolności na czas przekraczający 7 dni, w okresie od lutego 1940 roku do 1946 roku na terenie miejscowości Akaj, Kos-Jołek, Donskoje oraz w innych miejscach na terenie ZSRR Wacława B.,

- zbrodni wojennej, będącej zbrodnią przeciwko ludzkości, stanowiącej jeden z powtarzających się zamachów dokonanych w celu wykonania polityki ZSRR i zbrodnią komunistyczną, popełnionej z powodu przynależności do określonej grupy narodowościowej, polegającej na pozbawieniu wolności na czas przekraczający 7 dni, w okresie od kwietnia 1940 roku do marca 1946 roku, w miejscowości Akaj, Kop-Jolek, Donskoje i w innych miejscach na terenie ZSRR, Wojciecha Jana B., Władysławy B. z domu R. oraz Barbary B. (S 60.2019.Zk)

Śledztwo zostało wszczęte postanowieniem z dnia 20 września 2019 r. z materiałów  wyłączonych ze śledztwa  S 43.2013.Zk.

W toku śledztwa w ramach międzynarodowej pomocy prawnej skierowano wniosek do Prokuratury Obwodu Lwowskiego we Lwowie o nadesłanie akt sprawy karnej przeciwko Władysławowi Antoniemu B. oraz jego żonie Józefie i córce Alicji, Wacławowi B., a także Wojciechowi Janowi B. Władysławie B. z domu R. oraz Barbarze B. Podjęto działania zmierzające do przesłuchania w ramach pomocy prawnej pokrzywdzonej Barbary D.-B. Rozszerzono zakres kwerendy w Archiwum Państwowym we Wrocławiu celem dołączenia do akt śledztwa dokumentów dotyczących pokrzywdzonych.

6.  Śledztwo w sprawie popełnienia zbrodni komunistycznej stanowiącej zbrodnię przeciwko ludzkości polegającej na przekroczeniu władzy w okresie od 7 do 16 listopada 1950 r. przez funkcjonariuszy publicznego państwa komunistycznego, pełniących funkcję oficerów śledczych Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Katowicach wobec Edmunda W. w związku z przypisywaną mu działalnością niepodległościową poprzez bezprawne pozbawienie wolności w ramach prowadzonego przeciwko niemu śledztwa co stanowiło działanie na szkodę interesu prywatnego. ( S 62.2019.Zk)   

Śledztwo zostało wszczęte postanowieniem z dnia 20 listopada 2019 r.

W toku śledztwa dokonano oględzin szczątkowych akt archiwalnych, ustalono personalia funkcjonariuszy winnych bezprawnego pozbawienia wolności. Przesłuchano również córkę pokrzywdzonego. Treść przesłuchania skutkowała zleceniem kolejnej   kwerendy archiwalnej.                        

 

Zbrodnie nazistowskie.

1. Śledztwo w sprawie zbrodni wojennej będącej zbrodnią przeciwko ludzkości popełnionej w kwietniu i maju 1940 r. na terenie rejencji katowickiej przez naruszenie prawa międzynarodowego przez przedstawicieli władzy państwa niemieckiego, w szczególności przez funkcjonariuszy policji, z motywów narodowościowych i politycznych, w celu wyniszczenia grupy narodowościowej i politycznej, a polegającej na bezprawnym pozbawieniu wolności w ramach zorganizowanej akcji w celu wyniszczenia polskich elit około kilku tysięcy osób, nie mniej niż 1139, w szczególności działaczy politycznych, powstańców śląskich, działaczy organizacji społecznych, nauczycieli, sędziów, księży katolickich i umieszczeniu w ich w obozach koncentracyjnych w Dachau, Mauthausen-Gusen i innych, gdzie zostali poddani okrutnemu i nieludzkiemu traktowaniu (S 51.2018.Zn).

Postanowieniem z dnia 21 sierpnia 2018 r. podjęto umorzone śledztwo S 88.2010.Zn.

Konieczność kontynuowania zakończonego wcześniej postępowania w tej sprawie wynika
z nowych ustaleń, zgodnie, z którymi istnieje możliwość ustalenia imiennej listy aresztowanych w ramach „Inteligenzaktion”. W pięciu transportach zostali oni wysłani do KL Dachau. Transport z dnia 09 kwietnia 1940 r. liczył 69 osób, transport z dnia 14 kwietnia 1940 r. - 874 osoby, transport z dnia 28 kwietnia 1940 r. - 762 osoby, transport z dnia 05 maja 1940 r. 735 osób, transport z dnia 26 maja 1940 r. - 726 osób. Łącznie ok. 3166 osób. Na obecnym etapie postępowania ustalono również, że w ramach „Inteligenzaktion” pozbawiono wolności 72 kobiety i umieszczono w KL Ravensbrück. Trwają kwerendy archiwalne i internetowe oraz przesłuchania świadków zmierzające do ustalenia okoliczności aresztowania i losów ofiar tej zbrodni.

2. Śledztwo w sprawie zbrodni wojennej będącej zbrodnią przeciwko ludzkości stanowiącej jeden z powtarzających się zamachów w celu wsparcia polityki III Rzeszy, popełnionej poprzez naruszenie prawa międzynarodowego z motywów narodowościowych i politycznych przez prokuratorów i sędziów Trybunału Ludowego w Berlinie polegającej na orzeczeniu w dniu 5 sierpnia 1940 r. kary śmierci wobec Wilhelma P., Franciszka R. i Walentego Cz. w następstwie, czego pozbawiono ich życia w drodze egzekucji w dniu 6 listopada 1940 r. przez zgilotynowanie. (S 24.2019.Zn)

Śledztwo zostało wszczęte postanowieniem z dnia 26 czerwca 2019 r.

Z zeznań prawnuka, który złożył zawiadomienie o popełnieniu zbrodni wynika, iż Wilhelm P. urodzony i zamieszkały w Radzionkowie, powstaniec śląski, został aresztowany w kwietniu 1939 r. na granicy polsko-niemieckiej Radzionków–Bytom. Dnia 5 sierpnia 1940 r. Trybunał Ludowy w Berlinie skazał go na karę śmierci. Wyrok został wykonany w więzieniu w Berlinie w dniu 6 listopada 1940 r. Razem z Wilhelmem P. zostali skazani na karę śmierci Walenty Cz. z Radzionkowa i Franciszek R.. z Bytomia.

Po zapoznaniu się z treścią pozyskanego uzasadnienia wyroku Trybunału Ludowego ustalono między innymi, iż Wilhelm P., Walenty Cz. i Franciszek R. wykonywali zadania wywiadowcze dla kapitana Franciszka K. oficera wywiadu ł, kierownika ekspozytury IV w Katowicach. Poznali go za pośrednictwem S. z Radzionkowa. W uzasadnieniu pojawiła się również informacja, iż zaprzyjaźniony z Wilhelmem P. od młodości Wiktor W. z Radzionkowa został skazany przez Trybunał Ludowy w Berlinie na karę 5 lat. Trwa kwerenda w Archiwum Ferderalnym w Berlinie, celem odnalezienia w/w wyroku.

3. Śledztwo w sprawie zbrodni wojennej, będącej zbrodnią przeciwko ludzkości stanowiącej ludobójstwo stanowiącej jeden z powtarzających się zamachów w celu wsparcia polityki III Rzeszy, popełnionej poprzez naruszenie prawa międzynarodowego
z motywów narodowościowych i politycznych przez funkcjonariuszy gestapo, w tym szefa katowickiej placówki gestapo szefa katowickiej „Staatspolizeistelle", SS-Obersturmbannführera dra Emanuela Schaefera oraz
szefa Sipo SD Heydrich, polegającej na spowodowaniu w dniu 22 listopada 1940 r. w Oświęcimiu pozbawienia życia w drodze egzekucji przez rozstrzelanie 40 mężczyzn pozbawionych uprzednio wolności w więzieniu w Sosnowcu. (S 49.2019.Zn)

Śledztwo zostało wszczęte postanowieniem z dnia 28 sierpnia 2019 r.

Prawnuk Tomasza J. z Łodygowic zwrócił się do tut. Komisji z prośbą o wyjaśnienie okoliczności jego śmierci. Wstępnie ustalono, iż w dniu 22 listopada 1940 r. w KL Auschwitz obyła się pierwsza egzekucja 40 mężczyzn wybranych przez Reichsführera SS Himlera z czterech list przekazanych mu przez Staatspolizileitstelle w Katowicach. Pismo z wytypowanymi nazwiskami w grupach I, II, III, IV podpisał szef Sipo SD Heydrich.

Byli to: Paweł B., Alojzy B., Józef B., Michał D., Piotr G., Adam G., Ryszard G., Bruno G., Karol H., Tomasz J., Antoni J., Franciszek K. Teodor K., Władysław K., Jan K., Michał K., Anton K., Maciej K., Edmund Józef M., Ignacy M., Jan M., Piotr M., Ludwik O., Józef O., Władysław P., Józef P., Franciszek P., Antoni P., Piotr P. Stanisław R., Feliks R., Jan S., Władysław S., Aleksander S., Franciszek Sz.,Sz., Rudolf Jan Ś., Bolesław W. Anton W., Leopold Z..

 W pozyskanych z Państwowego Muzeum Auschwitz–Birkenau dokumentach jako podstawy przeprowadzenia egzekucji przez rozstrzelanie podano czyny kryminalne popełnione przez ofiary, co budzi uzasadnione wątpliwości.

Podjęto próbę ustalenia krewnych ofiar zbrodni, co jednak w większości przypadków zakończyło się dotychczas niepowodzeniem. Jednak z dotychczas przeprowadzone przesłuchania wskazują na to, iż wskazanie przeszłości kryminalnej ofiar jest kłamstwem. Piotr G. mieszkał z żoną i dwójką dzieci w Dąbrowie Górniczej. Był pracownikiem fizycznym w Hucie Bankowej w Dąbrowie Górniczej. Został zatrzymany w czasie łapanki, kiedy szedł do pracy. Tomasz J. był kowalem i rymarzem, miał własną wyposażoną kuźnię w Radziechowach. Po jego aresztowaniu  spalono dom i kuźnię a jego żonę i dzieci przesiedlono.

4. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, stanowiącej zbrodnię przeciwko ludzkości i zbrodnię wojenną, stanowiącej jeden z powtarzających się zamachów, podjętych w celu wykonania polityki III Rzeszy, dokonanej z naruszeniem prawa międzynarodowego wobec ludności cywilnej obszaru okupowanego, w celu wyniszczenia polskiej i żydowskiej grupy narodowościowej, popełnionej przez przedstawicieli władzy państwa niemieckiego – funkcjonariuszy posterunku żandarmerii z posterunku byłego powiatu będzińskiego, polegającej na pozbawieniu życia przez zastrzelenie w okresie od 29 sierpnia 1942 r. do 08 marca 1943 r. w Gródkowie, Tąbkowicach, Gołąszy Górnej, Łosieniu, Strzemieszycach, Gołonogu, Lagiszy, Grodźcu, we wsi Łęka – 10 obywateli polskich; tj. Stanisława A., Edwarda A., Czesława B., Romana D., Stanisława K., Tadeusza L., Ludwika L., Józefa P., Alfreda S., Tadeusza T. oraz 2 obywateli narodowości żydowskiej - Berka K. i Jumy K. . (S 65.2019.Zn)

Postanowieniem z dnia 07 października 2019 r. podjęto zawieszone śledztwo b. OKBZH w   Katowicach o sygn. S 14/76 (Wz 7.2017).

W toku śledztwa planowane jest przetłumaczenie na język polski dokumentów sporządzonych w języku niemieckim. Planuje się również podjęcie działań zmierzających do ustalenia żyjących członków najbliższych rodzin pokrzywdzonych, celem ich przesłuchania w charakterze świadków. Równocześnie planowane jest przeprowadzenie obszernej kwerendy archiwalnej oraz podjęcie działań zmierzających do uzyskania odpisów zupełnych aktów zgonu pokrzywdzonych Edwarda A. i Stanisława A.

5.Śledztwo w sprawie zastrzelenia Józefa P. w dniu 21 stycznia 1945 r. w Dąbrowie Górniczej, przy przyjęciu, że jest to zbrodnia wojenna i zbrodnia przeciwko ludzkości, stanowiąca jeden z powtarzających się zamachów w celu wsparcia polityki III Rzeszy niemieckiej, popełniona z motywów narodowościowych i politycznych oraz w celu wyniszczenia grupy narodowościowej i politycznej ( S 13.2020.Zn).

Postanowieniem z dnia 17 lutego 2020 r. podjęto zawieszone śledztwo b. OKBZH w Katowicach o sygn. S 33/77 (Wz 15.2019).

W toku śledztwa planowane jest przesłuchanie jednej z krewnych pokrzywdzonego. Prowadzona jest kwerenda materiałów archiwalnych.

6.Śledztwo w sprawie zastrzelenia przez funkcjonariuszy niemieckiej Żandarmerii w dniu 6 października 1943 r. w Kostkowicach Jana P., Stanisława Ś., Ignacego K. i nieustalonego mężczyzny narodowości żydowskiej, przy przyjęciu, że są to zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości, stanowiące jeden z powtarzających się zamachów w celu wsparcia polityki III Rzeszy niemieckiej, popełnione z motywów narodowościowych i politycznych oraz w celu wyniszczenia grupy narodowościowej i politycznej. (S 72.2019.Zn)

Postanowieniem z dnia 28 października 2019 r. podjęto zawieszone śledztwo b. OKBZH w Katowicach o sygn. S 21/77 (Wz 17.2019).

Obecnie prowadzona jest kwerenda akt archiwalnych oraz trwają poszukiwania żyjących krewnych osób pokrzywdzonych.

 

 

 

 

do góry