Nawigacja

Komunikaty

Prawomocne orzeczenie stwierdzające niezgodność z prawdą oświadczenia lustracyjnego złożonego przez generała broni Sławomira Dygnatowskiego

Prawomocne orzeczenie stwierdzające niezgodność z prawdą oświadczenia lustracyjnego złożonego przez generała broni Sławomira Dygnatowskiego ubiegającego się, w dacie złożenia oświadczenia lustracyjnego, o pełnienie funkcji publicznej Zastępcy Dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych

Orzeczeniem Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie z dnia 29 marca 2018 r. sygn. akt V K 209/12 uznano, iż Sławomir Dygnatowski złożył niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne o treści, iż nie współpracował z organami bezpieczeństwa państwa podczas gdy materiał dowodowy zebrany w sprawie wykazał, iż wymieniony w okresie od września 1979 r. do sierpnia 1983 r. współpracował z funkcjonariuszami Wojskowej Służby Wewnętrznej - tj. organu bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów - w charakterze tajnego współpracownika o pseudonimie „ORION”.

Sąd I instancji orzekł wobec wymienionego utratę prawa wybieralności w wyborach do Sejmu, Senatu i Parlamentu Europejskiego oraz w wyborach powszechnych organu i członka organu jednostki samorządu terytorialnego oraz organu jednostki pomocniczej jednostki samorządu terytorialnego, której obowiązek utworzenia wynika z ustawy, a także orzekł zakaz pełnienia funkcji publicznych, o których mowa w art. 4 „ustawy lustracyjnej” na okres 3 lat.

Sąd Apelacyjny w Warszawie orzeczeniem z dnia 8 listopada 2018 r. sygn. akt II AKa 218/18/L, po rozpoznaniu apelacji wniesionej przez obrońcę lustrowanego, utrzymał w mocy zaskarżone orzeczenie.

 

Katowice, 9 listopada 2018 r.

Naczelnik
Oddziałowego Biura Lustracyjnego
prokurator Andrzej Majcher

 

 

 

do góry