Nawigacja

Komunikaty

Prawomocne orzeczenie stwierdzające niezgodność z prawdą oświadczenia lustracyjnego złożonego przez Krzysztofa Cybulskiego

Orzeczeniem Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 28 grudnia 2017 r. uznano, iż Krzysztof Cybulski złożył niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne w którym stwierdził,  iż nie współpracował z organami bezpieczeństwa państwa, podczas gdy materiał dowodowy zebrany w sprawie wykazał, iż wymieniony w okresie w okresie od lutego 1988 r. do listopada 1989 r. w sposób  świadomy i tajny współpracował z dwoma oficerami byłej SB – Departamentu I Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, a więc organu bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 5 „ustawy lustracyjnej”.

Sąd orzekł wobec wymienionego utratę prawa wybieralności w wyborach do Sejmu, Senatu i Parlamentu Europejskiego oraz w wyborach powszechnych organu i członka organu jednostki samorządu terytorialnego oraz organu jednostki pomocniczej jednostki samorządu terytorialnego, której obowiązek utworzenia wynika z ustawy, a także orzekł zakaz pełnienia funkcji publicznej, o których mowa w art. 4 pkt 2-57 oraz 61 „ustawy lustracyjnej”, na okres 3 lat.

Powyższe orzeczenie jest prawomocne, gdyż w dniu 10 maja 2018 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu apelacji obrońcy lustrowanego, utrzymał je w mocy.

Krzysztof Cybulski składał oświadczenie lustracyjne w związku z pełnieniem funkcji publicznej dyrektora Kopalni Doświadczalnej „Barbara” w Mikołowie, wchodzącej w skład Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach.

 

Katowice, 11 maja 2018 r.

prokurator Andrzej Majcher

Naczelnik Oddziałowego Biura Lustracyjnego w Katowicach

 

do góry