Nawigacja

Komunikaty

Prawomocne orzeczenie Sądu Okręgowego w Gliwicach stwierdzające niezgodność z prawdą oświadczenia lustracyjnego Wojciecha Bronowskiego

Orzeczeniem z dnia 14 listopada 2017 r. Sąd Okręgowy w Gliwicach uznał za niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne złożone przez Wojciecha Bronowskiego jako kandydata na radnego w Rybniku w wyborach samorządowych w 2014 r. i orzekł wobec niego utratę prawa wybieralności w wyborach do Sejmu, Senatu i Parlamentu Europejskiego oraz w wyborach powszechnych organu i członka organu jednostki samorządu terytorialnego oraz organu jednostki pomocniczej jednostki samorządu terytorialnego, której obowiązek utworzenia wynika z ustawy, a także orzekł zakaz pełnienia funkcji publicznej, o których mowa w art. 4 pkt 2-57 i 61 „ustawy lustracyjnej” - na okres 3 lat.

Okres współpracy Wojciecha Bronowskiego z SB obejmował lata 1985-1990 i dotyczył działalności kierowanego wówczas przez niego Teatru Ziemi Rybnickiej – zachowało się kilkanaście odręcznych informacji podpisywanych pseudonimem „Karol”, a dotyczących funkcjonowania teatru, jego pracowników i uczestników organizowanych tam imprez.

W dniu 19 stycznia 2018 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach rozpoznał apelację złożoną w tej sprawie przez prokuratora i zgodnie z jego wnioskiem zmienił orzeczenie poprzez objęcie orzeczonymi zakazami także omyłkowo pominiętego przez sąd I instancji art. 4 pkt 61 ustawy.

Orzeczenie jest prawomocne.

 

Katowice, 22 stycznia 2018 r.

prokurator Andrzej Majcher

Naczelnik

Oddziałowego Biura Lustracyjnego w Katowicach

do góry