Nawigacja

Komunikaty

Prawomocne orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Katowicach w sprawie Wiesława Kaczanowicza

Postępowanie lustracyjne wobec Wiesława Kaczanowicza, który oświadczenie składał w związku z pełnieniem funkcji publicznej dziekana Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, zainicjowane zostało w kwietniu 2013 r. poprzez skierowanie przez prokuratora do Sądu Okręgowego w Katowicach wniosku o wszczęcie postępowania lustracyjnego.

Pierwszy proces zakończył się 1 czerwca 2015 r. orzeczeniem uznającym, że lustrowany złożył oświadczenie zgodne z prawdą.

W wyniku wniesionej przez prokuratora apelacji Sąd Apelacyjny w Katowicach uchylił to orzeczenie i skierował sprawę do ponownego rozpoznania.

Orzeczeniem Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 16 czerwca 2016 r. uznano, że Wiesław Kaczanowicz złożył niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne i orzeczono wobec lustrowanego utratę prawa wybieralności w wyborach do Sejmu, Senatu i Parlamentu Europejskiego oraz w wyborach powszechnych organu i członka organu jednostki samorządu terytorialnego oraz organu jednostki pomocniczej jednostki samorządu terytorialnego, której obowiązek utworzenia wynika z ustawy – na okres lat 3. Orzeczono również wobec Wiesława Kaczanowicza zakaz pełnienia funkcji publicznej o której mowa w art. 4 pkt 2 – 57 ustawy lustracyjnej na okres lat 3.

W wyniku apelacji złożonej przez obronę Sąd Apelacyjny w Katowicach orzeczeniem z dnia 29 czerwca 2017 r. zmienił orzeczenie Sądu I instancji w ten sposób, iż uznał, że Wiesław Kaczanowicz złożył zgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne. Uznano bowiem, że brak jest podstaw do przyjęcia kontaktów Wiesława Kaczanowicza ze Służbą Bezpieczeństwa za świadomą i tajną współpracę.

Orzeczenie jest prawomocne.

prok. Andrzej Majcher

Naczelnik OBL IPN w Katowicach

do góry