Nawigacja

Komunikaty

Prawomocne orzeczenie uznające, że Wojciech Stępień złożył niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne

Sąd Apelacyjny w Katowicach orzeczeniem z dnia 21 września 2017 r. sygn. akt II AKa – 299/17 utrzymał w mocy orzeczenie Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 26 kwietnia 2017 r. sygn. akt XXI K 208/16 o niezgodności z prawdą oświadczenia lustracyjnego złożonego przez Wojciecha Stępnia.

We wskazanym orzeczeniu Sąd Okręgowy w Katowicach orzekł wobec Wojciecha Stępnia utratę prawa wybieralności w wyborach do Sejmu, Senatu i Parlamentu Europejskiego oraz w wyborach powszechnych organu i członka organu jednostki samorządu terytorialnego oraz organu jednostki pomocniczej jednostki samorządu terytorialnego, której obowiązek utworzenia wynika z ustawy, a także orzekł zakaz pełnienia funkcji publicznej, o której mowa w art. 4 pkt 2-57 „ustawy lustracyjnej” - na okres 3 lat. Orzeczenie jest prawomocne.

Wojciech Stępień składał oświadczenie lustracyjne ubiegając się o pełnienie funkcji publicznej członka zarządu „Węglokoks” S.A. z siedzibą w Katowicach, w której 100% akcji posiada Skarb Państwa.

 

Katowice, 12 października 2017 r.

prokurator Andrzej Majcher,

Naczelnik

Oddziałowego Biura Lustracyjnego IPN  w Katowicach

 

do góry