Nawigacja

Komunikaty

Prawomocne orzeczenie uznające, że Jan Korsak złożył niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne

Sąd Apelacyjny w Katowicach orzeczeniem z dnia 12 października 2017 r. sygn. akt II AKa – 341/17 utrzymał w mocy orzeczenie Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 25 maja 2017 r. sygn. akt IV K 199/16 o niezgodności z prawdą oświadczenia lustracyjnego złożonego przez Jana Korsaka.

We wskazanym orzeczeniu Sąd Okręgowy w Gliwicach orzekł wobec Jana Korsaka utratę prawa wybieralności w wyborach do Sejmu, Senatu i Parlamentu Europejskiego oraz w wyborach powszechnych organu i członka organu jednostki samorządu terytorialnego oraz organu jednostki pomocniczej jednostki samorządu terytorialnego, której obowiązek utworzenia wynika z ustawy, a także orzekł zakaz pełnienia funkcji publicznej, o której mowa w art. 4 pkt 2-57 „ustawy lustracyjnej” - na okres 3 lat. Orzeczenie jest prawomocne.

Jan Korsak oświadczenie lustracyjne składał w związku z kandydowaniem do pełnienia funkcji publicznej posła na Sejm RP.

 

Katowice, 12 października 2017 r.

 

prokurator Andrzej Majcher,

Naczelnik

Oddziałowego Biura Lustracyjnego IPN  w Katowicach

 

do góry