Nawigacja

Komunikaty

Prawomocne orzeczenie o niezgodności z prawdą oświadczenia lustracyjnego sędzi Elżbiety Sieradzkiej

Prawomocnym orzeczeniem z dnia 14 maja 2014 r. Sąd Apelacyjny w Krakowie – sygn. akt II AKa 55/14 – utrzymał w mocy orzeczenie Sądu Okręgowego w Krakowie – sygn. akt III K 62/11 – stwierdzające, iż Elżbieta Sieradzka złożyła niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne.

Elżbieta Sieradzka składała oświadczenie lustracyjne w 1998 r., w okresie funkcjonowania urzędu Rzecznika Interesu Publicznego w trybie przewidzianym ustawą z dnia 11 kwietnia 1997 r. o ujawnianiu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944–1990 osób pełniących funkcje publiczne (Dz.U. z 1997 r. Nr. 70 poz. 443 z późn. zmianami)

W dacie złożenia oświadczenia pełniła ona funkcję sędziego Sądu Okręgowego w Katowicach – stąd sprawa toczyła się przed sądami w Krakowie, mimo iż zgodnie z właściwością miejscową rolę oskarżyciela po Rzeczniku Interesu Publicznego przejął prokurator OBL w Katowicach.

Katowice, dnia 15 maja 2014 r.

Naczelnik
Oddziałowego Biura Lustracyjnego
prokurator Andrzej Majcher

do góry