Nawigacja

Komunikaty

Orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Katowicach dot. Krzysztofa Czyża, wykonującego, w dacie złożenia oświadczenia lustracyjnego, funkcję publiczną radnego Rady Powiatu w Myszkowie

Sąd Apelacyjny w Katowicach orzeczeniem z dnia 6 lutego 2014 r., sygn. akt II AKa – 513/13, uchylił orzeczenie Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 4 listopada 2013 r., sygn. akt IV K 55/13, o niezgodności z prawdą oświadczenia lustracyjnego złożonego przez Krzysztofa Czyża i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi I instancji.

Katowice, 6 lutego 2014 r.

prokurator
Oddziałowego Biura Lustracyjnego IPN
w Katowicach
Artur Wójcik

do góry