Nawigacja

Publikacje zwarte

W kręgu „teczek”. Z badań nad zasobem i funkcjami archiwum Instytutu Pamięci Narodowej

W kręgu „teczek”. Z badań nad zasobem i funkcjami archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, pod red. Jerzego Bednarka i Pawła Perzyny, Łódź 2006.

Wydana przez Oddział IPN w Łodzi oraz Wydawnictwo Adam Marszałek książka jest zbiorem referatów zaprezentowanych na konferencji metodyczno-archiwalnej pt.: „Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej – bilans dotychczasowych dokonań”, zorganizowanej przez łódzki pion archiwalny w listopadzie 2005 r.
Głównym celem publikacji materiałów pokonferencyjnych jest podsumowanie pięciu lat działalności pionu archiwalnego IPN oraz przyczynienie się do większej popularyzacji, poszerzenia wiedzy i w efekcie lepszego zrozumienia specyfiki archiwaliów zgromadzonych w zasobie Instytutu, a także działalności samego archiwum.
Część pierwsza publikacji została poświęcona rozważaniom skupionym wokół teorii i metodyki archiwalnej w odniesieniu do zasobu IPN. W części drugiej podjęto problemy związane z archiwoznawstwem, koncentrujące się zwłaszcza na wiedzy o historii aktotwórców i stanie zachowania zasobu archiwalnego po byłych organach bezpieczeństwa państwa. Trzecia część publikacji ma charakter przede wszystkim źródłoznawczy. Służyć ma ona zarówno popularyzacji zasobu archiwalnego IPN, jak i wskazaniu na kilka aspektów jego wykorzystania we współczesnych badaniach historycznych.

Spis treści

CZĘŚĆ I
WOKÓŁ TEORII I METODYKI

• Janusz Kuligowski, Gromadzenie zasobu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej
w latach 2000-2005
• Paweł Perzyna, Problem uporządkowania terminologii archiwalnej w działalności Instytutu Pamięci Narodowej
• Rafał Leśkiewicz, Zasady proweniencji i pertynencji terytorialnej w archiwach Instytutu Pamięci Narodowej na przykładzie Oddziału IPN w Poznaniu
• Katarzyna Lisiecka, Zagadnienie wyodrębnienia zespołów archiwalnych na przykładzie zasobu archiwum Oddziału IPN w Gdańsku
• Radosław Peterman, Zasób archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej a komputeryzacja archiwów
• Piotr Dyba, Daniela Kuchar, Potrzeby użytkowników informacji archiwalnej na podstawie doświadczeń OBUiAD we Wrocławiu

CZĘŚĆ II
ARCHIWOZNAWSTWO

• Zofia Krupska, Zarządzanie dokumentacją aktową w naczelnych organach bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego w latach 1944-1990
• Andrzej Wojciulik, Obieg dokumentów oraz ich archiwizacja w UBP województwa białostockiego w latach 1944-1956 (zarys problemu)
• Michał Kozulski, Postępowanie z dokumentacją normatywną w WUBP i PUBP na mocy dwóch instrukcji z dnia 22 grudnia 1949 r.
• Joanna Piłat, Zasady prowadzenia, funkcjonowanie oraz rola ewidencji operacyjnej SB
z uwzględnieniem przydatności zachowanych materiałów ewidencyjnych w bieżącej pracy Instytutu Pamięci Narodowej
• Joanna Maternia, Charakterystyka ewidencji archiwalnej zgromadzonej przez OBUiAD
w Rzeszowie
• Krzysztof Bartosik, Lech Graduszewski, Aleksandra Kończak, Anna Madziarska, Bartłomiej Siwiec, Charakterystyka akt przejętych z Archiwum Wojsk Lądowych w Toruniu. Fragment przewodnika po zasobie archiwalnym Delegatury IPN w Bydgoszczy

CZĘŚĆ III
ŹRÓDŁOZNAWSTWO

• Leonard Smołka, Archiwalia IPN a obraz historiografii bez IPN. Na przykładzie badań własnych autora
• Adam Dziuba, Kwestia wiarygodności akt agenturalnych. Refleksje po analizie akt 150 tajnych współpracowników aparatu bezpieczeństwa w województwie śląskim i katowickim
z lat 1945-1956
• Jerzy Bednarek, „Groźny” i jego żołnierze w świetle materiałów aparatu represji. Przykład dokumentacji przez organy bezpieczeństwa państwa dziejów powojennej konspiracji antykomunistycznej
• Bożenna Janocińska, Grażyna Suszycka-Tomkiewicz, Losy archiwaliów organizacji podziemnych w latach 1944-1956 w świetle materiałów aparatu bezpieczeństwa zgromadzonych w archiwum Oddziału IPN w Lublinie
• Robert Witalec, Materiały dotyczące Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów – Ukraińskiej Powstańczej Armii w zasobie archiwalnym Oddziału IPN w Rzeszowie
• Marek Jasiński, Teczki osobowych źródeł informacji i ich stan zachowania w zasobie archiwalnym Oddziału IPN w Łodzi

do góry