Nawigacja

Komunikaty

Prawomocne orzeczenie uznające, że Jerzy Adamski złożył niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne

Orzeczeniem Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 24.02.2017 r. uznano, iż Jerzy Adamski złożył niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne w związku z pełnieniem funkcji publicznej radcy radnego. Równocześnie orzeczono wobec lustrowanego na okres lat 3 utratę prawa wybieralności w wyborach do Sejmu, Senatu i Parlamentu Europejskiego oraz w wyborach powszechnych organu i członka organu jednostki samorządu terytorialnego oraz organu jednostki pomocniczej jednostki samorządu terytorialnego, której obowiązek utworzenia wynika z ustawy, a także zakaz pełnienia funkcji publicznych, o których mowa w art. 4 pkt 2-57 ustawy lustracyjnej.

Powyższe orzeczenie uprawomocniło się z  dniem 25.03.2017 r., gdyż nie zostało zaskarżone przez żadną ze stron.

Katowice, 29 maja 2017 r.

prok. Andrzej Majcher,

Naczelnik

Oddziałowego Biura Lustracyjnego IPN w Katowicach 

do góry